Przejdź do treści

Praca

Aktualne oferty pracy

Ożarów Mazowiecki, 15 września 2020 r.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim,

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

1. Nazwa stanowiska pracy:

                                         Kierowca samochodu osobowego  - przewóz osób

wymiar etatu – 1, 

2.Wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kategorii  B;
 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • doświadczenie min. 6 miesięcy w pracy na stanowisku kierowcy realizującego przewóz osób;
 • obywatelstwo polskie;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi –  przewóz osób, do których kierowania wymagane jest prawo jazdy kategorii B – aktualne orzeczenie psychologiczne;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają złożyć swoją ofertę.

3. Wymagania dodatkowe:

 

 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista;
 • nieposzlakowana opinia;

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przewóz osób i rzeczy na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, województwa mazowieckiego i Polski;
 • transport szczepionek i pobranych próbek;
 • obsługa codzienna samochodu służbowego;
 • codzienne sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem i po powrocie;
 • codzienna obsługa transportowa poszczególnych Nadzorów Bieżących;
 • utrzymanie stałej gotowości pojazdu do wyjazdu w teren;
 • zgłaszanie kierownikowi sekcji wszystkich usterek i nieprawidłowości;
 • dbanie o bezpieczeństwo, stan techniczny oraz eksploatacyjny powierzonego  pojazdu;
 • dopilnowanie terminowego przeprowadzania przeglądów okresowych oraz ubezpieczenia przynależnego pojazdu;
 • eksploatacja samochodu służbowego ściśle wg instrukcji obsługi oraz zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 • terminowe, prawidłowe i rzetelne dokonywanie zapisu i rozliczeń  kart drogowych (rozliczenie zużycia paliwa);
 • parkowanie samochodu na wyznaczonym miejscu postojowym z obowiązkiem przekazywania kluczy od samochodu w miejscu wyznaczonym przez przełożonego;
 • szczególna troska o powierzone mienie;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 • przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, podanie o pracę, list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji
 • oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • mile widziana opinia pracodawcy poprzedniego zakładu pracy.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać: osobiście lub drogą elektroniczną z dopiskiem „Kierowca samochodu osobowego – przewóz osób PSSE w PWZ”

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim,

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

e-mail: sekretariat@pssewaw.pl

Termin składania ofert: do dnia 24 września 2020 r. do godz. 12oo.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania.

7. Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone do Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim po terminie, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego, po zakończonym procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Czas wytworzenia informacji:
2019-07-24 11:03:15
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Ożarów
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2020-09-15 12:49:59
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Ożarów